33 863 67 36

Rady parafialne

Lista członków Ekonomicznej Rady Parafialnej na kadencję 5 lat począwszy od 2016 

1. ks. Jerzy Kolasiński – przewodniczący
2. p. Agata Rom – sekretarz
3. p. Bogusław Buława
4. p. Marcin Mąkinia

Lista członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej na kadencję 5 lat począwszy od 2016

 1. ks. Jerzy Kolasiński – przewodniczący
 2. p. Beata Galas
 3. p. Agata Rom- sekretarz
 4. p. Jolanta Tomaszek
 5. p. Łucja Buława
 6. p. Jakub Buława
 7. p. Kazimierz Karcz
 8. p. Zbigniew Płachetka
 9. p. Władysława Buława
 10. p. Czesława Pyrzyk
 11. p. Bogusław Buława
 12. p. Małgorzata Ponikwia
 13. p. Marcin Mąkinia
 14. p. Stanisław Janik
 15. p. Andrzej Kubica
 16. p. Tadeusz Płonka

Decyzją ks. Biskupa Romana Pindla wszystkie Rady Parafialne w całej diecezji wraz z końcem roku 2015 zostały rozwiązane. Każdy proboszcz został zobowiązany, aby do końca marca powołać nową Radę w oparciu o Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej na okres kadencji – 5 lat.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2016 r.

I. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

1. Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
2. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
a) wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
b) pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
c) udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
d) budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
e) wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
f) inspirowanie działalności charytatywnej.
3. Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.
4. Do kompetencji rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

II. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i sposób powoływania członków

5. W skład rady wchodzą trzy grupy członków:
a) z urzędu,
b) mianowani przez proboszcza parafii,
c) wybrani przez parafian.
6. Z urzędu do rady należą:
a) proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego rady,
b) wikariusze i diakoni posługujący w parafii,
c) wszyscy katechizujący na terenie parafii. Jednak gdy ich liczba przekracza 5 osób powinni zgłosić ze swego grona reprezentantów w liczbie 1 na 5 osób.
7. Z mianowania proboszcza do rady należą:
a) przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zamieszkujących i pracujących na terenie parafii;
b) przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii (organista, kościelny itp.);
c) przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii oraz nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii;
d) przedstawiciele Służby Liturgicznej i grup duszpasterskich tworzonych przez młodzież parafii;
e) osoby, których obecność w radzie zostanie przez proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań.
8. Członkowie wymienionych w punkcie 7 grup, wybierają spośród siebie jednego kandydata i prezentują go proboszczowi. Proboszcz albo przyjmuje jego kandydaturę i mianuje członkiem rady, albo mianuje w jego miejsce innego kandydata wybranego przez siebie spośród przedstawicieli danej grupy.
9. Członkowie z wyboru stanowią połowę składu rady. Są wybierani w sposób opisany w aneksie do niniejszego statutu.
10. Członkiem z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
11. Zastępca przewodniczącego rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczący mianuje sekretarza rady, który sporządza protokoły z zebrań rady.

III. Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej

12. Kadencja rady trwa 5 lat.
13. Przed objęciem funkcji członkowie rady składają przyrzeczenie przed jej przewodniczącym według formuły podanej w załączniku do niniejszego statutu.
14. Poszczególni członkowie mają możliwość rezygnacji z członkostwa w radzie przed upływem terminu jej kadencji. Rezygnację powinni złożyć osobiście na piśmie podczas najbliższego posiedzenia rady, albo jej przewodniczącemu w obecności dwóch świadków, będących członkami rady.
15. W przypadku regularnie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję podejmuje rada zwykłą większością głosów.
16. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z rady wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady w liczbie nie mniejszej niż 2/3 wszystkich członków rady.
17. W przypadku utraty urzędu z powodu cofnięcia misji kanonicznej albo nałożenia kary kościelnej członek rady automatycznie traci mandat.
18. W przypadkach wymienionych w punktach od 14 do 17 jak również w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka z parafii, należy postąpić według następujących reguł:
a) na miejsce członka rady z wyboru pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
b) na miejsce członka z nominacji, proboszcz mianuje jego następcę;
c) na miejsce członka z urzędu wchodzi osoba, która obejmuje urząd.
19. W przypadku zmiany urzędowych członków rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje zatem mimo zmian na stanowiskach proboszcza i wikariuszy. Kadencji rady nie przerywa śmierć proboszcza.
20. W sytuacji, w której proboszcz uzna, że rada nie realizuje swojego celu oraz nie wypełnia swoich zadań, po przedstawieniu sprawy biskupowi diecezjalnemu i uzyskaniu jego aprobaty, może podjąć decyzję o rozwiązaniu rady. W takiej sytuacji proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania.
21. Decyzję o rozwiązaniu rady w innych wypadkach niż punkcie 20 może podjąć jedynie biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

IV. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

22. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W zależności od potrzeb duszpasterskich przewodniczący może je zwoływać częściej.
23. Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane na wniosek 2/3 członków rady, skierowanym na piśmie do przewodniczącego rady.
24. Obradom rady przewodniczy proboszcz albo w sytuacji jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.
25. Tematykę obrad wyznacza proboszcz informując wcześniej członków rady. Proponowane tematy obrad mogą również zgłaszać członkowie rady na zasadzie wolnych wniosków, wnosząc do proboszcza stosowną prośbę o ich akceptację i przedstawienie radzie.
26. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wymagają one zatwierdzenia proboszcza.
27. Z każdego posiedzenia rady sekretarz sporządza protokół, który na następnym zebraniu ma być odczytany i zatwierdzony przy jednoczesnym omówieniu postanowień wprowadzonych w życie oraz uzasadnieniu niewykonania niezrealizowanych.
28. Protokoły należy przechowywać w kancelarii parafialnej. Podczas wizytacji biskupiej albo dziekańskiej należy je przedstawić wizytującemu parafię.
29. Informacja o zwołaniu posiedzenia rady powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.
30. Posiedzenia rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

V. Formacja członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

31. Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków rady. Członkowie rady powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez lekturę, słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.

VI. Zmiany statutu Parafialne Rady Duszpasterskiej

32. Ustanowienia, zmiany i zniesienia statutu dokonuje Biskup Bielsko-Żywiecki stosownym dekretem.
Załącznik 1
Tekst przysięgi członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Ja (wpisać imię i nazwisko) powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.
(Przysięgę tę wypowiada się dotykając Ewangelii).
podpis
Załącznik 2
Sposób wyłonienia członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru
Aneks do punktu 9.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.
2. Bierne prawo wyborcze posiada wierny odznaczający się przymiotami wymienionymi w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
3. Proboszcz na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich Mszy niedzielnych, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
4. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz powinien pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli kandydat nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
5. Proboszcz winien powiadomić zainteresowane osoby o zgłoszeniu ich do grona kandydatów do rady i otrzymać wyraźną zgodę na wystawienie ich kandydatury w wyborach.
6. Lista kandydatów winna być zamknięta najpóźniej na tydzień przed wyborami i podana do wiadomości parafian. Jednocześni proboszcz podaje skład wyznaczonej przez siebie Komisji wyborczej złożonej z 3 do 5 osób.
7. Wybory należy przeprowadzić w niedzielę. W dogodnym dla wiernych miejscu komisja wyborcza wydaje przygotowane wcześniej karty do głosowania z listą kandydatów do rady opatrzone pieczęcią parafii.
8. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata.
9. Wierni bezpośrednio po oddaniu głosu zwracają karty do komisji wyborczej, która liczy głosy.
10. Członkami rady z wyboru zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów członkiem Rady zostaje osoba starsza wiekiem.
11. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego, proboszcz może dostosować wybór członków do lokalnych warunków.

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej wraz załącznikami wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2016 r.

I. Postanowienia ogólne

1. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych, zgodnie z kan. 537 KPK.
2. Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych, zwana dalej radą, jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK.
3. Jedynym przedstawicielem osoby prawnej parafii w sprawach dotyczących zarządu jej dobrami jest proboszcz i tylko on podejmuje ważne decyzje dotyczące ich zarządu.
4. Te same uprawnienia przysługują również administratorowi parafii tam, gdzie został on ustanowiony w zastępstwie proboszcza.
5. Kadencja rady trwa pięć lat. W przypadkach szczególnych o skróceniu kadencji rady decyduje biskup diecezjalny.
6. Mandat rady wygasa również z chwilą zmiany na urzędzie proboszcza. Nowy proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 6 miesięcy od dnia objęcia parafii.
7. W przypadku zmiany na urzędzie proboszcza ustępująca rada ma obowiązek przygotować sprawozdanie ze swojej działalności za okres ostatniego roku.

II. Zadania Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych

8. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
1) pomaga proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze. Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach:
a) budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych;
b) nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości parafialnych;
c) nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych;
d) zarządu prawami majątkowymi, posiadanymi przez parafię;
e) administrowania cmentarzem parafialnym;
f) doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
g) pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
2) informuje proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii.
9. Do kompetencji rady należy pomoc w zarządzie wyłącznie majątkiem parafialnym. Majątek posługujących duchownych oraz ofiary otrzymywane przez nich za sprawowanie posługi nie podlegają żadnej ingerencji rady.
10. Proboszcz przy współpracy z członkami rady sporządza sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii i przedstawia je w terminie do 31 stycznia następnego roku do zatwierdzenia ekonomowi diecezjalnemu. Wedle własnego osądu proboszcz może przedstawić sprawozdanie parafianom w całości albo w części. Proboszcz podejmując decyzję odnośnie do zakresu upublicznianych treści sprawozdania wobec parafian powinien kierować się roztropnością i dobrem wspólnoty parafialnej.
1) Sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii należy sporządzić za okres całego roku od początku kadencji Rady albo od sporządzenia ostatniego zatwierdzonego sprawozdania.
2) Sprawozdanie należy sporządzić wedle wzoru dostępnego u ekonoma diecezjalnego.
11. Proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii rady w przypadku podejmowania nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii
12. Wykaz nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii Diecezji Bielsko-Żywieckiej określa zarządzenie Biskupa Bielsko-Żywieckiego z dnia 10 grudnia 2014 r. (L.dz. 1457/2014).
13. Do końca listopada każdego roku proboszcz jest zobowiązany przedstawić radzie plan nadzwyczajnych wydatków parafii przewidywanych na następny rok kalendarzowy.
14. Proboszcz może zwrócić się do rady o wyrażenie opinii w każdej sprawie dotyczącej spraw ekonomicznych parafii.
15. Parafia winna mieć swój rachunek bankowy. Prawo jednoosobowego dysponowania ma proboszcz.
16. Rada jest zobowiązana spotkać się z biskupem, na jego żądanie, a w szczególności podczas wizytacji parafii.

III. Skład Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych

17. W skład rady wchodzą:
1) proboszcz parafii jako jej przewodniczący,
2) trzech wiernych świeckich.
18. Członków rady dobiera i mianuje proboszcz wedle własnego rozeznania spośród wiernych zamieszkujących na terenie jego parafii. W wyborze ma zwrócić uwagę, aby kandydaci posiadali następujące przymioty:
1) stosowna wiedza praktyczna z zakresu prawa, ekonomii oraz roztropność w zarządzie majątkiem;
2) odpowiednie kwalifikacje moralne: uczciwość, wierność, pobożność (por. kan. 228 KPK);
3) powszechne zaufanie, zwłaszcza wśród parafian;
4) szczere oddanie sprawom Kościoła;
5) zdolności organizacyjne lub inne przydatne w sprawach, do załatwiania których zostaną powołani;
6) zgodę na powołanie w skład rady.
19. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza.
20. Członkami Rady nie mogą być osoby świadczące na jakiejkolwiek podstawie pracę lub wykonujący odpłatne usługi na rzecz parafii lub proboszcza – niezależnie od tego, czy zostali zatrudnieni przez parafię lub osobiście przez proboszcza. Jako znawcy tematów branżowych mogą być powołani na ekspertów.
21. Członkostwo w Parafialnej Radzie do Spraw Ekonomicznych nie wyklucza członkostwa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, jak i odwrotnie.
22. Każdy kandydat wybrany do rady po przyjęciu kandydatury jest zobowiązany złożyć przysięgę przed proboszczem, której tekst znajduje się w aneksie do niniejszego statutu.
23. Niezłożenie przysięgi jest równoznaczne z utratą członkostwa w radzie.
24. Na pierwszym spotkaniu proboszcz, jako przewodniczący rady, jest zobowiązany odebrać przysięgę od członków rady.
25. Podczas pierwszego posiedzenia rady proboszcz jako przewodniczący mianuje spośród członków rady wiceprzewodniczącego i sekretarza.
26. Wiceprzewodniczący rady:
1) pomaga proboszczowi w sprawnym prowadzeniu prac rady,
2) zastępuje go na jego prośbę w prowadzeniu obrad.
27. Sekretarz rady sporządza protokoły z posiedzeń rady i przekazuje je do archiwum parafii. Protokoły są do wglądu dziekana i członków rady. Raz w roku wraz ze sprawozdaniem,
o którym mowa jest w pkt. 10 protokoły powinny być przekazane do ekonoma diecezjalnego i zdeponowane w archiwum kurii.
28. Członek rady traci prawo do udziału w obradach w przypadku:
1) rezygnacji,
2) osiągnięcia 65 roku życia; jeżeli członek rady osiąga 65 rok życia w trakcie kadencji rady, pozostaje jej członkiem do upływu tej kadencji,
3) nieuzasadnionych trzech absencjach na spotkaniach rady,
4) naruszenia porządku moralnego, które ma charakter publiczny, w tym naruszenia sekretu dotyczącego treści obrad,
5) popadnięcia w kary kościelne,
6) opuszczenia parafii na okres powyżej 6 miesięcy lub na stałe,
7) odwołania przez proboszcza z funkcji członka rady,
8) upływu kadencji rady.
29. Proboszcz może swobodnie odwoływać członków rady.
30. Jeśli proboszcz uzna, że Rada nie spełnia swojego celu i nie realizuje zadań może, za aprobatą biskupa diecezjalnego i po przedstawieniu mu swoich racji, podjąć decyzję o rozwiązaniu rady. Nową radę ma obowiązek powołać w przeciągu 6 miesięcy od dnia odwołania poprzedniej.

IV. Działalność Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych

31. Wedle uznania i stosownie do omawianych problemów proboszcz może zaprosić na posiedzenie rady osoby nie będące członkami rady w charakterze ekspertów.
32. Członkowie rady mogą przedstawić proboszczowi propozycję zaproszenia ekspertów na posiedzenie rady, którą proboszcz wedle uznania przyjmuje do realizacji, albo odrzuca.
33. Wszyscy uczestnicy posiedzenia rady, czyli członkowie oraz zaproszeni eksperci, są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści obrad.
34. W trakcie obrad członkowie wyrażają w sposób wolny opinie na temat przedstawionych do konsultacji przez proboszcza pomysłów oraz realizowanych zamiarów w sprawowaniu troski o gospodarczy wymiar funkcjonowania wspólnoty parafialnej.
35. Opinie członków rady mają zostać umieszczone w protokole z posiedzenia rady.
36. Sekretarz rady jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z jej obrad, który na następnym posiedzeniu odczytuje i przedstawia członkom do zaaprobowania.
37. Wszystkie uprawnienia proboszcza parafii, z wyjątkiem uprawnienia do odwołania rady, przysługują administratorowi parafii, mianowanemu zgodnie z kanonem 539 i 540 KPK, wyposażonemu w uprawnienia nadane mu przez biskupa diecezjalnego w stosownym dekrecie.

V. Zmiany statutu Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych

38. Ustanowienia, zmiany i zniesienia statutu dokonuje Biskup Bielsko-Żywiecki stosownym dekretem.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost